Actualiteiten

Bijdrage voor herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven in Twente

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft Stichting Twentse Erven een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven. Bent u boerderijeigenaar en wilt u herstel-/restauratiewerkzaamheden uitvoeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. In de periode van 1 april tot 15 mei 2019 kunt u een verzoek tot een bijdrage indienen via het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op www.twentse-erven.nl.

In het kader van het project Historische erven in Twente (HEIT) heeft Twentse Erven voor het uitvoeren van de herstel-/restauratiewerkzaamheden een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage die per erf kan worden verkregen bedraagt 25% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- inclusief btw.

Bij de verstrekking van de bijdrage wordt gelet op de karakteristieke waarde van het (bij)gebouw en de noodzaak van het herstel. Ook delen van een groter restauratieplan zijn subsidiabel, bijvoorbeeld het vervangen van een topgevel als los onderdeel van een dakrestauratie. Door de stichting wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van de middelen over het werkgebied Twente. Twente is hiervoor verdeeld in 5 deelgebieden. Per deelgebied komen twee boerenerven in aanmerking voor een bijdrage.

Deskundigen worden ingeschakeld bij het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Binnen 6 weken na sluiting krijgt u persoonlijk bericht of u in aanmerking komt voor het ontvangen van een bijdrage. Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn gericht op het herstel van een karakteristieke boerderij, schuur en/of bijgebouwen in Twente;
 • Het gebouw dient voor 1930 te zijn gebouwd;
 • Minimale investeringswaarde € 20.000,- inclusief btw;
 • Bij aanmelding levert u een offerte/begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden, met vermelding van de beoogde uitvoerder. De offerte/begroting mag niet ouder zijn dan 3 maand;
 • De uitvoerende partij van de herstel-/restauratiewerkzaamheden heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Bijdrage is niet inzetbaar voor ontwerp- en advieskosten;
 • Het gebouw (boerderij, bijgebouwen) waar u herstelwerkzaamheden voor uitvoert dient minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden;
 • U deelt uw werkzaamheden na afloop met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de jaarlijkse ervendag of het maken van een (foto)rapportage voor op de internetpagina twentse-erven.nl;
 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 mei en 31 december 2019. Dit betekent dat u de werkzaamheden op eigen risico al mag starten vooruitlopend op de toekenning van de bijdrage (= zonder zekerheid van toekenning);
 • Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt als uitgangspunt ‘hergebruiken wat hergebruikt kan worden’ gehanteerd;
 • De bijdrage is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren.

Boerderijeigenaren kunnen zich van 1 april tot 15 mei 2019 aanmelden via de website www.twentse-erven.nlHier is het aanmeldingsformulier in de vorm van een vragenlijst te downloaden. Er wordt ook om enkele foto’s van de huidige situatie van het te restaureren object gevraagd. Uw aanmelding vormt geen garantie voor deelname omdat er een beperkte bijdrage beschikbaar is.

Uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangen wij graag via info@twentse-erven.nl.

> Lees meer...

Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 24 januari hield de Stichting Twentse Erven voor de tweede keer een Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op Erve Deperman in Reutum.

De ruim veertig deelnemers werden ’s avonds vanaf half acht welkom geheten door het bestuur met een kniepertje en een ‘knieperig’ borreltje. Na een welkomstwoord door voorzitter Henk Robben werd het thema ‘hoe verwarm ik nen koale boerderiej’ ingeleid door Philip Heitkamp, buurtgids van de Stichting Twentse Erven.

De twee gastsprekers, Marcel Bijen (specialist installatietechniek) en Bart Kerkdijk (specialist duurzaamheid en isoleren) verzorgden een presentatie over het duurzame manieren om zo’n boerderij te verwarmen, het tochtdicht maken en isoleren. Na afloop konden vragen gesteld worden en ontstond een geanimeerde discussie.

Omstreeks tien uur werd de bijeenkomst afgesloten waarna enkelen nog van de mogelijkheid gebruik maakten om de houtkachel van Erve Deperman te bekijken.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond waar kennis gedeeld werd en ervaringen uitgewisseld konden worden bij het instandhouden van het agrarisch erfgoed in Twente.

 

> Lees meer...

Twentse Ervendag september 2018

Op zaterdag 22 september organiseerde de Stichting Twentse Erven voor de zesde keer een Twentse Ervendag. Dit jaar waren zes erven in de gemeenten Almelo, Tubbergen, Dinkelland en Losser bereid gevonden om hun deuren re openen voor belangstellenden. Velen maakten daarvan gebruik. Vooral Erve Hasman in Beuningen en Erve Smitboer in Hezingen trokken veel kijkers die door de enthousiaste bewoners werden rondgeleid.

De Twentse Ervendag wordt jaarlijks georganiseerd in verschillende Twentse gemeentes waarbij steeds een beroep wordt gedaan op de eigenaren/bewoners om de bezoekers te vertellen over de historie van hun erf, het oorspronkelijk en het huidige gebruik, problemen en oplossingen waarvoor ze zich gesteld zagen. Niet alleen wat de boerderij betreft maar ook de schuren en de inrichting van het erf. Na een uitgebreide rondleiding ontstaat meestal een gedachtewisseling waarbij de verschillende zaken aan de orde komen.

> Lees meer...

Donateursdag juni 2018

Op zaterdag 30 juni hield de stichting Twentse Erven haar jaarlijkse donateursdag op het fraaie Erve ’t Ribbert bij Ootmarsum. Ruim veertig donateurs en andere belangstellenden bezochten de dag die bestond uit een aantal presentaties en een rondleiding over het erf.

Nadat bestuurslid Jos Hövels de aanwezigen welkom had geheten hield Philip Heitkamp een betoog over de bouwgeschiedenis van het erf, de restauratie van de boerderij en de verbouwing van de kippenschuur tot gastenverblijf. Na de lunch gaf voorzitter Henk Robben een toelichting op de Mr. W.J. Stichting Engels van Bevervoorde die eigenaar is van het erf. Tot slot vertelde Auke Oosten de aanwezigen nog iets over de stad Ootmarsum.

> Lees meer...

Brochures "Verhalen uit de buurtschappen"

Nu te koop via het contactformulier van deze website. Kosten zijn € 1,- per stuk, exclusief verzendkosten. Ook verkrijgbaar op de donateursdag op 30 juni '18,  in Ootmarsum.

 

> Lees meer...

Nieuwjaarsbijeenkomst 25-01-18

Op 25 januari 2018 hield de Stichting Twentse Erven haar Nieuwjaarsbijeenkomst op Erve Kaamps in Deurningen. Deze centraal gelegen locatie bood een goede sfeer voor een ontspannen avond. Ook de bij binnenkomst geschonken borrel en de kniepertjes ‘oet Losser’ droegen daar veel aan bij.

De voorzitter van de Stichting, Henk Robben, in het dagelijks leven burgemeester van de gemeente Wierden, sprak de ruim vijftig aanwezigen toe en opende de avond met drie wensen voor het nieuwe jaar: maak het verschil, doe actief mee en wees empathisch. Hij stelde vervolgens de bestuursleden van de Stichting Twentse erven voor en introduceerde de beide sprekers van de avond: prof.dr. Gert-Jan Hospers en Dennis Reerink. Beide hielden een enthousiast verhaal over de toekomst en de toekomstmogelijkheden van agrarisch erfgoed.

25-01-18

In de pauze werd aandacht gevraagd voor ‘verhalen uit de buurtschappen’, opgetekend door Gerrit Dannenberg (van de kring veur Twentse Sproak). Een samenvatting van de vier gesprekken in vier verschillende buurtschappen werd uitgereikt aan elk van de bezochte erven. Deze verhalen op papier vormen het laatste onderdeel van het project Buurten in Beeld waarvoor de provincie Overijssel subsidie beschikbaar stelde in het kader van ‘Het verhaal van Overijssel’. De vier buurtschappen waar de verhalen zijn opgetekend zijn Kerspel Goor (gemeente Hof van Twente), Losser, Sint Isidorushoeve (gemeente Haaksbergen)en Notter-Zuna (gemeente Wierden).

Na afloop ontstond een boeiende discussie met de beide sprekers waaraan veel van de aanwezigen deelnamen. Na afloop was er nog de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een drankje.

> Lees meer...